Látás rigóval

látás rigóval

Az ide sorolt madarak a régebben külön családot alkotott és Sharpe szerint közel fajt és alfajt magában foglalt rigófélékhez Turdidae tartoztak. Hartert ezt a beosztást nem tartotta meg, hanem többféle nemzetségbe sorolta őket, amelyek közül a rigó nemzetség a hozzája beosztott több mint fajjal és alfajjal valósággal a főnemzetséget alkotja.

Az idetartozó fajok látás rigóval nézve meglehetősen hasonlók egymáshoz s Hartert a következőképpen látás rigóval őket: erős csőrük közvetlenül a csőrhegy előtt kis foggal van ellátva; orrlyukaik az előrenyúló homloktollak csücskei előtt csaknem szabadon fekszenek; hosszú és hegyes szárnyukban rendesen a 3-ik és 4-ik evező a leghosszabb; az első evező többnyire jelentékenyen rövidebb, vagy ritkábban éppoly hosszú, de kivételesen hosszabb is, mint az elsőrendű evezők fedőtollai; 12 tollból álló farkuk könnyedén kerekített vagy csaknem csapott végű; egyetlenegy fajnál, a Turdus variusnál a fark kivételesen 14 tollból áll.

Némely fajnál az ivarok színezete megegyező, vagy legalább is egymáshoz igen hasonló, más fajoknál ellenben erősen különböző. A léprigó Turdus viscivorus L. Énekes rigó. A Közép-Európában fészkelő fajok között a legnagyobb. Tollazata felül szürkésbarna és foltozatlan; fejének oldalai fakó rozsdássárgák, finom, sötét, a szájzugtól aláfutó és barkót alkotó szárfoltokkal; alul rozsdasárgásfehér, torkán háromszögű, mellén tojás- vagy vesealakú barnásfekete foltokkal; az evező- és kormánytollak, valamint a legnagyobb szárnyfedők feketésszürkék, világos szürkéssárgával szegélyezve.

 • Mik a jó vitaminok a mérsékelt rövidlátáshoz
 • Brehm: Az állatok világa / Rigó (Turdus Linn.)
 • Látás elvesztése és zsibbadás
 • A szem és a látás ferde izmai
 • Hangutánzó sereg(ély) | Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
 • Hyperopia és myopia mi a különbség
 • Tűzoltó látása

Szeme barna, csőre sötét, lába világos szaruszínű. A léprigó – szőkerigó, kendermagos rigó, cserregő rigó – Magyarországon rendesen előforduló, elég gyakori madár. Habár túlnyomóan a magasabb hegyvidék lakója, azért a dombvidéken is látás rigóval, sőt imitt-amott az Alföld erdeiben is található, mint fészkelő.

Nálunk látás rigóval itt maradó állandó madár, azonban az őszi és tavaszi átvonulás idején északról származó példányok is mutatkoznak, télen át pedig a magas hegyvidékről leszorul az alacsonyabb területekre.

Fészkelésének ideje áprilistól júniusig tart. A léprigó nálunk hasznos, törvényileg védett madár. Az énekes rigó Turdus philomelos Brehm, ezelőtt musicus A léprigóhoz hasonló, de annál jelentékenyen kisebb. A hegylakók kedvenc madara.

Az énekesrigó Európa legnagyobb részében, úgyszintén Észak- és Közép-Ázsiában, kelet felé egészen a Jeniszei völgyéig fordul elő, és vonulása közben gyakran Északnyugat-Afrikában, de ritkábban Északkelet-Afrikában is megjelenik. Látás rigóval nagy és szabadban álló társaskalitkát azonban rendkívül megélénkítik. Vidámságuk és élénkségük sok lelkes barátot szerez nekik, és pompás énekük a pacsirtáé mellett már az esztendő első hónapjaiban is elragadja az embereket, tehát már akkor, mikor a többi madarak még hallgatnak.

Újabban a feketerigó mintájára ő is kezd a lakott helyekre települni, így dr. Greschik Jenő ben először találta a rókushegyi kertekben, ahol azóta állandóan fészkel, sőt a Várkertben is észleltem. Az énekesrigó nálunk vonuló madár és átvonuló; márciusban érkezik és itt időzik októberig, novemberig. Ritkán át is telel. A vonuláson követett útjairól és téli szállásairól s magyar madárgyűrűzések eddig, sajnos, kevés eredményt adtak.

Mindössze két gyűrűs példányról látás rigóval értesítést, melyeket Trencsénben gyűrűztek.

látás rigóval

Ezek Közép-Olaszország belsejében kerültek kézre. Áprilisban kezd fészkelni. Az énekesrigó hasznos, törvényileg védett madár. Így ott találjuk gyomortartalmában a cserebogár pajorját, a vetési pattanóbogarat és annak lárváját, a látás rigóval, a kendermagbogár százra látás rigóval példányát, stb.

Azonban a rovarélet kevesbedésével, úgy szeptemberben, ott, ahol van, a szőlőre adja magát és szedegeti a szőlő szemét.

A megvizsgált anyagban öt esetben találtam meg a szőlő szemeit a gyomortartalomban. A szőlőrigó Turdus musicus L. Felül olajbarna, alul fehéres; mellének oldalai élénk rozsdavörösek, nyaka sárgás; a test alsó felén mindenütt sötétbarna háromszögü és kerekded hosszfoltok vannak; alsó szárnyfedői rozsdavörösek. A szőlőrigó az Óvilág magas északi tájain, az Atlanti-óceántól látás rigóval Csendes-óceánig terjedőleg, mint rendszeres költőmadár fordul elő, de kivételesen a délibb tájakon is fészkel.

Átvonulás alkalmával erdőkben, kertekben, ligetekben, szőlőkben szokott tartózkodni, de inkább az alacsonyabb vidékeken.

A szőlőrigó törvényileg védett madár, amely tulnyomóan hasznos is, de őszi érkezése idején a szőlőkben jelentékeny kárt tehet s azért ott, amennyire lehet, enyhe eszközökkel védekezni is kell ellene, Egyébként látás rigóval rovarirtó s a százlábúak és kisebb csigák pusztítója, hasznos munkát végez. A fenyőrigó Turdus pilaris L. Feje, hátsónyaka és farkcsíkja hamuszürke; felsőháta és vállkörnyéke szennyes gesztenyebarna; evezői és kormánytollai feketék; a szárnyfedők külső oldala és csúcsa hamuszürke; a két szélső farktoll külső zászlója fehér; torka és előnyaka sötét rozsdasárga, fekete hosszfoltokkal; melloldalának barna tollai fehéren szegettek; egyéb alsórésze fehér.

Szeme barna, csőre sárga, lába sötétbarna. A fenyőrigó eredetileg csak Európa és Ázsia északi tájain volt honos, hol főleg a nyírerdőkben költött. Azonban mintegy 60 esztendő óta Németországban, látás rigóval Magyarországban is megtelepedett.

Utóbbiakon azonban mindig kisebb mennyiségben mutatkozik, a jelentéktelen fa- és bokortenyészet következtében sokszor a nádasok mellékén is láthatómíg az erdős hegyvidéken tömegesen szokott járni, különösen ott, ahol sok a kedvenc csemegéje, a boróka. Októberben érkezik s télen át ittmarad, esetleg igen havas, hideg tél idején részben délebbre vonul s március folyamán távozik északi hazájába. Áprilisban is sokszor még elég bőven akad, sőt nagyon kivételes esetekben fészkel is nálunk.

Fészkelését Molnár Lajos fedezte föl ben, amikor Molnaszecsődön, Körmend közelében látás rigóval én fészket talált tojásokkal, amelyek állítólag a szombathelyi múzeum gyüjteményébe kerültek.

Keresés űrlap

Második fészkelését dr. Greschik Jenő állapította meg Lőcsén; Harmadik fészkelését Mauks Vilmos észlelte Tátraházán, május én. Itt akkoriban két pár fészkelt. A fenyőrigó nálunk táplálkozása révén hasznos madár. Csiki Ernő 97 példánynak a gyomortartalmát vizsgálta meg s azokban növényi anyagok mellett gyommagvak, kökény, galagonya, csipkerózsa, boróka, vadszőlőamelyek fogyasztásával semmi kárt sem okoz, hanem inkább hasznot, rengeteg rovart is talált, főleg kicsi hernyókat, látás rigóval hóbogár álcáját, drótféregbogarat és csigákat.

Tartalomjegyzék

Dacára ennek a látás rigóval munkájának a fenyőrigó nálunk sokáig nem volt védett, hanem vadászható volt, és csak a legújabb vadászati törvényben került védelem alá, úgyhogy sem fegyverrel lőni, sem hurokkal fogni nem szabad. Hurokkal való fogása különben is annál elitélendőbb, mert a számára kitett hurokban egyéb és pedig törvényileg védett rigók is nagy számban megfogódtak s az ellenőrzés hiányos volta által rengeteg hasznos rigónk esett áldozatul. A vándor rigó Tardus migratorius L.

Alakban és nagyságban igen hasonló a fenyőrigóhoz. Látás rigóval vándorrigó Észak-Amerika keleti és északi részében él. Télen Dél-Floridáig és Texasig vonul. Több ízben átrepült Európába. A fekete rigó Turdus merula L. Rokonaitól ha nem is szembetűnően, de aránylag rövid és tompa, illetve kerek szárnyával különbözik, melyben a 3–5-ik majdnem egyforma nagyságú evező a leghosszabb, valamint az aránylag hosszú, a végén kissé lekerekített farkával.

látás rigóval

Az öreg hím tollazata egyenletesen fekete, szeme barna, szemhéjszéle élénksárga, csőre narancssárga, lába sötétbarna. Az öreg tojó felső része fénytelen fekete, alsó része feketésszürke alapon világosszürke szegélyfoltokkal. A feketerigó a ik, illetve Wallengren szerint a ik északi szélességi foktól kezdve egész Európában úgyszólván minden alkalmas helyen előfordul.

Kelet felé Perzsiáig és Turkesztánig hatol, nyugat felé az Azóri- Madeira- és Kanári-szigetekig terjed.

Néhány jó tanács ahhoz mivel, hol, miben etessük tollas vendégeinket. A madarak etetését a fagyok beállta után, általában a november végére, december elejére eső időszakban lehet elkezdeni. Fontos tudni, hogy ha a közelünkben élő tollasokat ősszel rászoktatjuk az efféle élelemforrásra, az etetést a hideg hónapok végéig folytatnunk kell.

Csak a magas északon nevelkedett feketerigók költözők, ezek közül azonban sokan már Svédország déli részein telelnek. A feketerigó a nedves erdőségeket, általában a sok aljnövényzettel bíró nagyobb facsoportokat, bozótokat részesíti vagy részesítette előnyben. Hajlamaiban, szokásaiban és életmódjában azonban mintegy 70–80 év óta, tehát némileg szemünk láttára, igen érdekes, nevezetes változás megy végbe.

Látás rigóval a rigókra, melyek erdei madarak maradtak, még manapság is ráillik ez a jellemzés, – nem azonban azokra a folyton növekvő csapatokra, melyek lassanként a parkokba, kertekbe és ültetvényekbe, sőt a helységekbe is benyomultak, hol teljesen meghonosodva, az emberek bizalmas vendégeivé váltak.

Hogyan etessük a madarakat?

Nem valószínű, hogy ezek a lakott helyekre letelepedett feketerigók a kisebb éneklő madarakat kiszorították, mint ahogyan azt sokfelől hangoztatták. Látás rigóval az állítás már azért is valószínűtlen, mert pl. Messzemenő túlzás volna az apró madarak megfogyatkozását a feketerigó rovására írni, dacára annak, hogy nagyritkán fészekrabláson is érték.

A feketerigónál, rövidlátás mennyivel kevesebb lénye ily rövid idő alatt oly feltünő átalakuláson ment keresztül, ez az átalakulási folyamat valószínűleg még nem fejeződött be, némely helyen egyrészük talán rossz tulajdonságokat is elsajátított, de azért e velünk szemben bizalmas énekesek egész faja felett mégsem törhetünk pálcát. Eredetileg erdei madár volt, de idővel látás rigóval hozzászokott az emberhez, úgyhogy jelenleg a világvárosok parkjaiba is betelepedett és még apró, alig néhány fával vagy bokorral beültetett házi kertekben is bizalommal megrakja a fészkét.

Eredetileg főleg vonuló madár volt, de jelenleg már igen sok áttelel a nagyvárosi nyilvános parkokban, ahol annyira hozzászokott az emberhez, hogy szinte az ember kezéből veszi ki a neki szánt táplálékot. Budapesten még nem szelidült meg annyira, de itt is 2–3 lépésre bevár, amikor a külső területeken télen át az elvitelre váró szemétben kotorászik mindenféle hulladék után.

látás rigóval

Ahol ilyen helyeken jelentkezni szokott, ott esetleg külön papírban lehet az étkezésre alkalmatlan húscafatokat és egyéb ételmaradékokat gyüjteni és kihelyezni számára. Habár eredetileg főleg vonuló madár volt, mégis már akkoriban is sok áttelelő akadt, amint most is akad áttelelő példány ott, ahol még nem szokott annyira az emberhez. Utóbbi helyekben azonban mindinkább állandósul s öregje, fiatalja télire megmarad. Vonulási ideje főleg március és október-november.

Account Options

Táplálékát ameddig csak lehet rovarok, csigák, férgek szolgáltatják, késő ősszel és télen át bogyóval is megelégszik. Csiki Ernő 47 példánynak a gyomortartalmát vizsgálta meg s azokban a különféle növényvevő futóbogarak, cserebogarak, pattanó bogarak és álcáik és az ormányos- és levélbogarak légióját találta, de látás rigóval ezeken kívül hernyó és lótetű is. Látás rigóval szőlőkben néha látás rigóval szokott tenni, de azért nagy átlagban hasznos madár, mely a törvény nyujtotta védelmet teljesen megérdemli, már csak azért is, mert az emberhez csatlakozott s így a nagyvárosi embernek is sok örömet szerez bizalmas modorával és elragadó énekével.

Az örvös rigó Turdus torquattus L. Az örvösrigó a magas hegységek lakója. A hím tollazata a széles félholdalakú fehér mellpánt, illetve örv kivételével fénytelen fekete alapon világos sarlóalakú foltokkal; ezeket a világos foltokat a fekete tollak fehér szegése alkotja; az evezők és szárnyfedők szürkésen árnyaltak és barnásszürkével szegélyezettek; a kormánytollak egyszínűen koromfeketék, a két legkülső keskeny finom fehéresszürke szegélyecskével díszített.

Egyik alfaja az alpesi örvösrigó Turdus torquatus alpestris Brehmmelynél az alsórész tollai szélesebben vannak feketével szegélyezve és a tollak közepén kisebb-nagyobb ékfoltjuk is van.

 1. Fekete rigó – Wikipédia
 2. A közönséges fekete rigó tűnik a szigeti rigó T.
 3. Hogyan etessük a madarakat?
 4. Az emlősök szemével ellentétben a madarak szeme nem gömb alakú, ami lehetővé teszi, hogy a látótér nagyobb részét lássák élesen.
 5. A madarak látása – Wikipédia
 6. Hangutánzó sereg ély Mára már szép számban láthatunk seregélyeket országszerte erdők, parkok magas fáinak csúcsán üldögélni, olykor teljes izgalomban, verdeső szárnyakkal, felfújt tollakkal flótázni.

Az örvösrigó Észak-Európa hegyvidéki madara. Lovassy szerint az m. Chernel legalacsonyabban Modor mellett méter magasságban találta fészkelve. Ertl G. Liptóban azonban és méter magasságban.

A jelzett helyeken elég gyakori, de előfordul azonkívül mint átvonuló az alacsonyabb vidékeken is, így az Alföldön, Dunántúlon s biztosan fészkel Horvátország magasabb hegyvidékein, így Modrus-Fiume és Lika-Krbava megyékben.

látás rigóval

Tojásait ismerjük Zólyom és Liptó látás rigóval, Máramarosszigetről és a Retyezátból. Márciusban érkezik s itt marad szeptemberig, októberig, de néha novemberben is látható, sőt Fiuméban decemberben is látták. Hasznos, rovarírtó, védett madár. Csiki Ernő gyomortartalom-vizsgálatai azt eredményezték, hogy főleg hegyvidéki káros rovarokkal táplálkozik.

A magyar madártani irodalomban az örvösrigónak három alfaja is szerepel. Régebben csakis mint Turdus torquatus L. Ezt a nevet jelenleg az északi örvösrigó kapta, amely nálunk csak átvonuló. A nálunk fészkelő példányok a középeurópai örvösrigóhoz tartoznak Turdus torquatus alpestris Brehm. Madarász szerint a kaukázusi örvösrigó Turdus torquatus orientalis Seab. Már Hartert is említi, hogy ezt az alfajt valószínűleg összecserélték az alpestris nevű alfajjal, ami a Madarász által említett példányok lelőhelyei alapján május A kaukázusi örvösrigó legfeljebb mint átvonuló, vagy téli vendég lehetne nálunk.

Az látás rigóval és látás rigóval örvösrigók magyarországi elterjedési kérdése még szintén kiegészítő tanulmányokra és vizsgálatokra szorul.

Érdekestémák